Zber triedeného odpadu

obec

Obec Kozárovce na svojom území separuje papier, plasty, sklo, kovy , textil, elektrospotrebiče, batérie a akumulátory.

Papier a plasty sa zvážajú od domu vo vreciach podľa harmonogramu a okrem toho budú vybudované stojiská, kde sa bude dať do označených kontajnerov vyseparovať papier , sklo, plasty a kovy.

Šatstvo sa zbiera dvakrát do roka na obecnom úrade a okrem toho sú umiestnené v obci dva kontajnery.

Elektrospotrebiče sa zberajú dvakrát do roka na obecnom úrade.

Batérie a akumulátory sa zberajú do špeciálneho kontajnera na obecnom úrade.

Konáre sa po dohode s občanmi zbierajú z pred domov a štiepkujú sa.

Od 1.7.2016 začne platiť ďalšia časť nového zákona o odpadoch a v zmysle tohto zákona sa budú občanom distribuovať vrecia na separovaný zber vyššie uvedených komodít, zvážaných spred domov.

Po tomto termíne budú do domácností distribuované aj propagačné materiály, ktoré sa budú zaoberať separovaním a triedením zložiek odpadov.

Zmenou oproti minulým rokom je drobný stavebný odpad, ktorý už nie je zahrnutý v poplatku za komunálny odpad a v minulosti sa mohol dávať do veľkokapacitných kontajnerov. Teraz ho občania odovzdávajú na skládke inertného odpadu a poplatok za tento odpad platia na obecnom úrade.

Celá problematika je podrobne spracovaná vo VŠEOBECNE ZÁVÄZNOM NARIADENÍ č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kozárovce, ktoré je zverejnené na stránke obce ako aj vo vývesnej tabuli pred obecným úradom.

Termíny zberov triedeného odpadu

Apríl

16.04.2019 - papier

23.04.2019 - plasty

Máj

17.05.2019 - plasty

Jún

19.06.2019 - plasty

Súbory na stiahnutie:
AKo správne triediť 858.2 kB 15.11.2017
Označovanie obalov 293 kB 21.03.2019

Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.