Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Hlavný kontrolór

Hlavný kontrolór obce - Ing. Milan Obický
Štruktúrovaný životopis
Osobné údaje
Národnosť:   slovenská
Miesto narodenia:   Fiľakovo
Dátum narodenia : 28.7.1954
Vzdelanie
1972 - 1977
Názov školy   Vysoká škola dopravná Žilina
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov    

"        špecializovaný dlhodobý kurz FINANČNÝ MANAŽMENT PODNIKU
"        semestrálne štúdium "ŠPECIALIZÁCIA VYŠŠÍCH DODÁVATEĽSKÝCH FUNKCIÍ" 
"        školenie "Informačný systém pre klientov Štátnej pokladnice"
Pracovná prax
1977 - 2003
Názov spoločnosti     Slovenské energetické strojárne Tlmače ( SES  a.s.)

1977 - 1983  programátor - analytik
1984 - 1988  ved. odd. VDF ( vyššie dodávateľské formy )
1989 - 1991 ved. odb. ekonomiky práce
1992 - 1996 ved. informačného a cenového servisu
1997 -1998  ved. odboru ekonomiky a financovania obch. činností
1999 - 2003  ved. ekonomického úseku (SES TVP s.r.o. Želiezovce)
"        2004 - apríl 2005  SZČO v oblasti ekonomiky a sprostredkovania obchodu
"        máj  - jún 2005 ekonóm na Úrade ochrany ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR
"        júl 2005 -  vedúci finančného oddelenia ÚPSVaR v Leviciach
Záujmy a aktivity
"        záhrada, knihy, hory a turistika


Návrh koncepcia výkonu funkcie hlavného kontrolóra

Kontrolná činnosť je cieľavedomá činnosť, ktorou sa pomocou príslušných metód a prostriedkov zisťuje objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými predpismi a prijatými uzneseniami orgánov obce, dodržiavanie hospodárnosti, správnosť a úplnosť informácií o hospodárení s verejnými prostriedkami.
Úlohou kontroly je aj posilnenie funkcie prevencie, vytváranie podmienok a bariér, aby nedochádzalo k nedostatkom a  aby v  čo najkratšom čase bola zabezpečená náprava nepriaznivého stavu.

Úlohy hlavného kontrolóra:
Kontrolnej činnosti podlieha: Obecný úrad, rozpočtové a príspevkové organizácie obce ( ZŠ, MŠ, Prevádzkareň obce ), osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.
Vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrolu vybavovania sťažností a petícií, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania interných predpisov obce.
Predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený.
Vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve
Predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka.
Je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo.
Vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon.
Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným.
Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom obecného zastupiteľstva alebo starostovi.


Súčasťou činnosti každej organizácie v našich podmienkach, t.j. podľa zákonov SR, je vnútorná kontrola. V podmienkach obci je za ňu zodpovedný hlavný kontrolór obce, ktorého úlohy a postavenie vyplývajú zo zákona o obecnom zriadení ä č 369/1990 Zb. ) . Zo spomínaného zákona o obecnom zriadení ( §18 ) vyplýva, že funkciu hlavného kontrolóra zriaďuje obecné zastupiteľstvo, ktoré tiež volí konkrétneho človeka, ktorý bude funkciu vykonávať a tiež verejným schválením ( uznesením OZ ) mu určuje plat. Ak ponecháme bokom ďalšie zákony, ktoré podrobne ukladajú kontrolórovi jeho úlohy, hlavným zmyslom jeho činnosti je byť akousi " predĺženou rukou" poslancov OZ a starostu obce. Kontrolór teda pre nich a v ich mene sleduje a kontroluje výkon činnosti zamestnancov obce ( najmä dodržiavanie predpísaných postupov), nakladanie s majetkom obce ( vedenie účtovnej evidencie, vykonávanie inventarizácií....) hospodárenie obce ( plnenie rozpočtu, potreba zmien....) a postup pri riešení podaní občanov ( vrátane sťažností a petícií )Obecnému zastupiteľstvu kontrolór podáva informácie vo forme správ a stanovísk. Kontrolór nesmie sám vykonávať pre obec inú činnosť než kontrolnú, aby nedošlo k stretu záujmov tým, že by ako kontrolór preveroval svoju vlastnú prácu pri výkone ďalšej činnosti. Obvyklá práca kontrolóra je pozorné študovanie dokladov, či sú oprávnené, úplné a v súlade s predpismi. Každý doklad, ktorý slúži pre osvedčenie hospodárenia obce prejde kontrolou podľa zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite ( č. 502/2001  Zb. ). Časť kontroly ( tzv. predbežnú a priebežnú ) vykonávajú určení zamestnanci obce. Následnú kontrolu vykonáva kontrolór obce. Napríklad, či príslušný zamestnanec obce prevzal a potvrdil prevzatie fakturovanej práce, či dodávateľ fakturuje len to, čo sme skutočne prevzali. Či fakturované práce boli zaúčtované správnym spôsobom na správnom mieste, aby nedošlo ku skresľovaniu plnenia rozpočtu.

Stránkové hodiny na Obecnom úrade:
Štvrtok:  16:00 - 18:00