Obec Kozárovce
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík

Výzva na predkladanie žiadostí

Výzva na predkladanie žiadostí
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

OZ pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina" vyhlásilo Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégie CLLD Mikroregiónu "Požitavie - Širočina") z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre podopatrenie 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj). 

Dĺžka trvania výzvy je od 30.10.2019 do 16.04.2020.

Viac informácií k výzve ako i jej prílohy nájdete aj na našej web stránke http://www.ozpozitavie-sirocina.sk/vyzvy/vyzvy-zo-strategie-clld-cast-prv/mas020-64-1/  alebo v systéme ITMS2014+ https://www.itms2014.sk/vyzva?id=7f2be9be-4a2e-495e-afc9-907b5eb961a3 .

Oprávnenými žiadateľmi sú mikro a malé podniky, stredné a veľké podniky.