Obec Kozárovce

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa tzv. "obedy zadarmo"

Podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR, dieťa má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 € (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa) iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu.

Na základe uvedeného zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní, dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie.    

Nárok na dotáciu majú deti materskej školy, ktoré sú vo veku od 2 – 5 rokov a žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy, žiak základnej školy, ktorý sa zúčastnil vyučovania v základnej škole.   

Príspevok na úhradu nákladov na nákup potravín a príspevok na režijné náklady sa uhrádza vopred. Zákonný zástupca je povinný zaplatiť finančnú zábezpeku vo výške 30,00 €, ktorá bude použitá na nákup potravín pre prípad, že zákonný zástupca včas neodhlási žiaka zo stravy. 

Odhlasovanie bude možné do 14°° hod. predchádzajúci pracovný deň.

V prípade odhlásenia dieťaťa zo stravy v školskej jedálni, bude vyplatený zákonnému zástupcovi len príspevok na nákup potravín, príspevok na režijné náklady bude nevratný a použitý výhradne pre účel školskej jedálne. 

Ak zákonný zástupca dieťaťa nezaplatí finančnú zábezpeku do dňa prihlásenia dieťaťa na stravu, dieťa bude automaticky vylúčené zo stravy a znovu prihlásené po jej úhrade. Po vyčerpaní ½ finančnej zábezpeky je možné opätovne zábezpeku žiadať.  

Podmienkou prijatia na stravovanie je vrátenie záväznej prihlášky na stravovanie, ktorá je zverejnená na stránke školy a zaplatení finančnej zábezpeky do 27.8.2019.

Vyplnenú prihlášku je možné poslať aj ma e-mail: jedalen@zskozarovce.sk do 27.8.2019.

Záväznú prihlášku je možné si prevziať aj osobne od 19.8.2019 denne do 13:30 hod. u vedúcej školskej jedálne. 

Bližšie informácie ešte nájdete aj v prijatom VZN č. 1/2019:

https://www.kozarovce.sk/data/advertisement/kozarovce/36427/18992_vzn-skolstvo-12019-kozarovce-aktualne.pdf

 

 

Výška stravného od 01.09.2019

Úhrada nákladov a príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie a podmienky úhrady sú určené

Všeobecne záväzným nariadením obce Kozárovce

Bežné stravovanie

2. finančné pásmo

Desiata

Obed

Olovrant

 

Príspevok na

režijné náklady

za 1 deň

Spolu

Dotácia na podporu výchovy  k stravovacím návykom dieťaťa/žiaka

Úhrada zákonného zástupcu alebo dospelej osoby

MŠ desiata+obed

0,36

0,85

-

0,10

1,31

0,00

1,31

MŠ celodenná

0,36

0,85

0,24

0,10

1,55

0,00

1,55

MŠ predškoláci

0,36

0,85

0,24

0,10

1,55

1,20

0,35

ZŠ 1.stupeň

-

1,15

-

0,10

1,25

1,20

0,05

ZŠ 2.stupeň

-

1,23

-          

0,10

1,33

1,20

0,13

zamestnanci

-

1,33

-          

1,31

2,64

0,00

2,64