Obec Kozárovce
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste v MŠ Kozárovce

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste v MŠ Kozárovce
Oznam

PEDAGÓG PRE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

  • Úväzok:                   100 %
  • Dátum nástupu:   1.9.2021

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Kozárovce, č. 927, 935 22 Kozárovce

Kategória voľného pracovného miesta: pedagogický zamestnanec v MŠ – učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

  • Požiadavky:

V zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

  • Predpoklady:

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, v študijnom programe zameranom na predškolskú pedagogiku

- vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom programe zameranom na predškolskú pedagogiku

- úplné stredné odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

- iné kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky

Platové podmienky:

určené v zmysle zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadované doklady:


  • žiadosť o prijatie do zamestnania,

  • profesijný životopis,

  • doklady o ukončenom vzdelaní,

  • súhlas so spracovaním osobných údajov,

  • v prípade úspešnosti vo VK/VP Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.


Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte na adresu:
ZŠ s MŠ Kozárovce, č. 927, 935 22 Kozárovce s označenou obálkou – MŠ KOZÁROVCE


Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberu zamestnanca tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Vybraní uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na osobný pohovor.