Obec Kozárovce
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste
Oznam

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – Pedagogický asistent

V zmysle §84 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste v rámci realizácie Národného projektu „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II“:

Názov a adresa zamestnávateľa:  Základná škola s materskou školou Kozárovce, č. 927, 935 22 Kozárovce

Kategória voľného pracovného miesta:  pedagogický asistent/asistentka – 2 pracovné miesta

Kvalifikačné predpoklady:  v podľa zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov resp. podľa vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Pracovný pomer na dobu: určitú

Platové podmienky:  v zmysle platnej právnej úpravy

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • doklady o ukončenom vzdelaní
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte  najneskôr do 27.07.2021 na adresu: Obecný úrad Kozárovce č. 685, 935 22 KOZÁROVCE

Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania PA MŠ – neotvárať“.

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti na Obec Kozárovce.

Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú  do ústneho pohovoru zaradené. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na ústny pohovor.

Ústny pohovor sa uskutoční dňa 03.08.2021 v čase od 09:00 hod. v budove ZŠ s MŠ Kozárovce a vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní.

Zamestnávateľ aplikuje pri výbere zamestnanca na toto pracovné miesto dočasné vyrovnávacie opatrenie v zmysle § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov, vo forme preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov o pracovné miesto. Bližšie informácie nájdete na www.minv.sk/?romske-komunity-uvod, v časti Národné projekty.“

                                                                                                                                                                                                                        

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - Rodičovský asistent

 

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Kozárovce, č. 927, 935 22 Kozárovce

Miesto výkonu práce: ZŠ s MŠ Kozárovce

Voľné pracovné miesto: 1 miesto-rodičovský asistent v Materskej škole v rámci Národného projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II.

Predpoklady:

 • neustanovujú sa kvalifikačné predpoklady, resp. požiadavky na dosiahnuté vzdelanie, gramotnosť je podmienkou,
 • osobnostné predpoklady (priateľskosť k deťom, prirodzená autorita v rómskej komunite, dobré vzťahy s rodinami),
 • ovládanie materinského jazyka detí z marginalizovanej rómskej komunity je výhodou.

Pracovný pomer na dobu: určitú

Platové podmienky: platová trieda 01 v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • životopis,
 • doklady o ukončenom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte  najneskôr do 27.07.2021 na adresu: Obecný úrad Kozárovce č. 685, 935 22 KOZÁROVCE

Na obálku uveďte: „ RODIČOVSKÝ ASISTENT  MŠ – neotvárať“.

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti na Obec Kozárovce. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené. Uchádzači budú pozvaní na ústny pohovor.

Ústny pohovor sa uskutoční dňa 03.08.2021 v čase od 10:00 hod. v budove ZŠ s MŠ Kozárovce a uchádzači budú naň osobitne pozvaní.

Zamestnávateľ aplikuje pri výbere zamestnanca na toto pracovné miesto dočasné vyrovnávacie opatrenie v zmysle § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov, vo forme preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov o pracovné miesto. Bližšie informácie nájdete na www.minv.sk/?romske-komunity-uvod, v časti Národné projekty

 

V Kozárovciach, dňa 09.07.2021

 

                                                                                                 Ing. Bystrík Ižold, starosta obce