Doručenie kuriérom už od €
Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výzva na podávanie projektov podľa štatútu participatívneho rozpočtu obce Kozárovce 2024

Dátum: 08.01.2024
Autor: Obecný úrad Kozárovce
Výzva na podávanie projektov podľa štatútu participatívneho rozpočtu obce Kozárovce 2024

Výzva

Výzva na podávanie projektov podľa štatútu participatívneho rozpočtu obce Kozárovce 2024

           

 1. Prioritnými oblasťami realizácie projektov v rozpočtovom roku 2024 sú aktívne občianstvo, verejné priestranstvá, ochrana a zveľaďovanie životného prostredia, kultúra, deti a mládež, rodina, seniori, sociálna oblasť, rozvoj cestovného ruchu, šport, voľnočasové aktivity, propagácia obce, obnova krajiny, podpora vinohradníctva a tradičných remesiel a ekológie.

 

 1. Projekt musí spĺňať nasledovné podmienky:
 • mať verejnoprospešný charakter a jeho výsledok bude prístupný všetkým alebo mnohým obyvateľom obce
 • je realizovateľný v rámci kalendárneho roka 2024
 • musí byť realizovaný na území obce, na pozemkoch a majetku obce
 • nebol doteraz podporený z rozpočtu obce
 • obsahuje deklarovateľný podiel predkladateľa na realizácii projektu, resp. dobrovoľnícka činnosť
 1. Podané projekty musia obsahovať:
 • názov projektu
 • kontaktné údaje (meno a priezvisko alebo názov, adresu alebo sídlo, e-mail, telefónne číslo)
 • lokalita (miesto, kde sa navrhuje projekt realizovať)
 • stručný popis, predmet návrhu a očakávaný výsledok
 • rozpočet projektu s kvantifikáciou jednotlivých výdavkov
 • časový harmonogram realizácie projektu
 • informáciu o podiele predkladateľa na realizácii projektu (dobrovoľnícka činnosť)
 1. Projekty môžu predkladať:
 • každá fyzická osoba, ktorá v danom rozpočtovom roku dosiahne vek 15 rokov ku dňu vyhlásenia výzvy v zmysle čl. III. tohto štatútu a má trvalý pobyt na území obce, alebo aj fyzická osoba, ktorá nemá na území obce trvalý pobyt, ale jej aktivity majú preukázateľný verejnoprospešný zámer v obci Kozárovce
 • neziskové organizácie založené v zmysle zákona č. 213/1997 Z.z. a občianske a združenia vzniknuté v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov so sídlom v obci ku dňu vyhlásenia výzvy a ich aktivity majú preukázateľný verejnoprospešný zámer v obci Kozárovce.

 

 1. Pre rok 2024 je vyčlenených na projekty podľa participatívneho rozpočtu celková suma vo výške 2 000 Eur

 

 1. Projekty sa podávajú na predpísanom tlačive v písomnej forme, buď poštou na adresu: Obecný úrad Kozárovce, č. 685, 935 22 Kozárovce, alebo osobne do podateľne OcÚ Kozárovce. Projekt je zároveň potrebné doručiť aj v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: starosta@kozarovce.sk

 

Uzávierka na predkladanie projektov je do 29. februára 2024 do 12:00 hod.