Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Opatrenia na predchádzanie vzniku požiarov vo vykurovacom období

Dátum: 22.09.2022
Autor: Ing. Bystrík IŽOLD
Opatrenia na predchádzanie vzniku požiarov vo vykurovacom období

Oznam

Opatrenia na predchádzanie vzniku požiarov vo vykurovacom období

Skladovanie tuhých horľavých látok

Požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri skladovaní, ukladaní a pri manipulácii s tuhými horľavými látkami ustanovuje vyhláška MV SR č. 258/2007 Z. z. o požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri skladovaní, ukladaní a pri manipulácii s tuhými horľavými látkami.

Hromady tuhého paliva vo voľnom sklade tuhého paliva sa umiestňujú vo vzdialenosti najmenej 3 m od zdroja tepla, napríklad od parovodov alebo od dymovodov.

Skládka žeravého popola sa musí umiestniť najmenej 10 m od hromady tuhého paliva.

Tuhé palivo v krytom sklade tuhého paliva a v uzavretom sklade tuhého paliva sa uskladňuje tak, aby nad ním zostal voľný priestor vysoký najmenej 2 m a aby bolo zabezpečené vetranie; to neplatí pre skladovanie tuhého paliva v sklade, ktorého plocha je menšia ako 50 m2. V priestore krytého skladu tuhého paliva a uzavretého skladu tuhého paliva nemožno umiestniť zdroje tepla, rozvody plynu, pary a teplej vody a studenej vody a materiály, ktoré nesúvisia s prevádzkou skladu.

Technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol ustanovuje vyhláška MV SR č. 401/2007 Z.z..

Podmienky umiestnenia spotrebičov

Do prostredia s nebezpečenstvom požiaru tuhých horľavých látok možno inštalovať spotrebič, ktorého povrchová teplota môže dosiahnuť najviac teplotu o 50 oC nižšiu, ako je najnižšia teplota vznietenia tuhej horľavej látky, ktorá sa nachádza v danom priestore, najviac však 120 oC. Dotyk tuhých horľavých látok s povrchom spotrebiča nie je dovolený. Ak túto podmienku nemožno spoľahlivo zabezpečiť umiestnením, použije sa iný vhodný spôsob na zabránenie styku tuhých horľavých látok s povrchom spotrebiča.

 

Technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri používaní komína a dymovodu

Komín a dymovod musia byť vyhotovené tak, aby sa v nich mohla vykonávať kontrola a čistenie.

Otvory na kontrolu a čistenie v komíne musia byť uzatvorené komínovými dvierkami zo stavebných materiálov triedy reakcie na oheň A1 vyhotovenými podľa technickej normy okrem spalinovej cesty vyhotovenej z plastu, v ktorej možno tieto otvory uzavrieť dvojitými dvierkami z plastu.

Podlaha okolo otvorov na kontrolu, čistenie a na meranie môže byť len z materiálu triedy reakcie na oheň A1fl alebo A2fl alebo ju treba chrániť ochrannou podložkou do vzdialenosti najmenej 600 mm od okrajov otvorov. To neplatí, ak je spalinová cesta vyhotovená z plastu.

Dymovod musí byť zostavený a upevnený tak, aby sa náhodne a samovoľne neuvoľnil. Rúry, ktorých spoje nie sú zaistené, zasúvajú sa do seba aspoň na 0,4-násobok priemeru rúry, najmenej však na 60 mm.

Dymovod pripojený na komín s prirodzeným komínovým ťahom musí byť pripojený najbližším smerom so stúpaním najmenej 10 % v smere prúdenia spalín.

Čistenie a kontrola komína

Čistenie a kontrola komína sa vykonáva:

 1. posúdením umiestnenia materiálov triedy reakcie na oheň B, C, D, E alebo F a horľavých predmetov v nadväznosti na konštrukčné vyhotovenie komína, dymovodu a spotrebiča,
 2. kontrolou telies komína, dymovodu a spotrebiča najmä z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a z hľadiska spoľahlivej funkcie spalinovej cesty,
 3. vykonávaním čistiacich prác najmä so zameraním na odstránenie pevných usadenín spalín v spalinovej ceste vrátane lapača iskier a v priestore prestupu spalín od spaľovacej komory k dymovému hrdlu,
 4. kontrolou voľného prístupu a bezpečného prístupu ku komínu a k dymovodu, ich čistiacim miestam a k spotrebiču.

Komín sa musí udržiavať v dobrom technickom stave a musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontrola a čistenie.

Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v týchto lehotách:

 1. ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za
 2. štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
 3. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
 4. dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou,
 5. ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za
 6. dva mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
 7. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá.

Komín v občasne užívaných stavbách sa musí čistiť a kontrolovať najmenej raz za dva roky.

Sadze a kondenzát nahromadené v zbernej časti komínového prieduchu sa musia vyberať pri každom čistení komína.

Komín možno vypaľovať len výnimočne, ak nemožno odstrániť usadeniny spalín iným spôsobom. Komín môže vypaľovať iba kominár alebo revízny technik komínov s pomocou najmenej jednej ďalšej osoby. Vypaľovanie komína sa oznamuje obci.

Komín možno vypaľovať len vtedy, ak je odolný proti vyhoreniu sadzí.

O vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu vyhotovuje ten, kto čistenie a kontrolu vykonal, potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu, alebo urobí zápis do denníka čistenia a kontroly komína alebo dymovodu s dátumom vykonania kontroly a čistenia komína alebo dymovodu spolu s menom a priezviskom osoby, ktorá kontrolu a čistenie vykonala.

Nedostatky zistené pri čistení a kontrole komína alebo dymovodu, ktoré nemožno odstrániť bezprostredne pri čistení a kontrole komína alebo dymovodu, sa uvedú v potvrdení o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu.

Ak sa pri čistení a kontrole komína alebo dymovodu alebo pri preskúšaní komína zistia nedostatky, ktoré bezprostredne ohrozujú protipožiarnu bezpečnosť stavieb alebo zdravie a životy ľudí, musí ten, kto čistenia a kontrolu komína alebo dymovodu alebo preskúšanie komína vykonal, túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť obci alebo miestne príslušnému orgánu vykonávajúcemu štátny požiarny dozor. Takýto alebo dymovod sa až do odstránenia nedostatkov nesmie používať.

Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu alebo potvrdenie o vykonaní preskúšania komína sa vydáva na účely kontroly a predkladá sa na požiadanie obci alebo orgánu vykonávajúcemu štátny požiarny dozor.

 

       Nikoleta Kadeřábeková v.r.                                Ing. Branislav Štefanický, Ph.D. v.r.

  tajomníčka ÚzV DPO SR Levice                            predseda preventívno-výchovnej komisie