Doručenie kuriérom už od €
Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Ochrana prírody - výrub drevín

Dátum: 04.06.2021
Autor: Ing. Bystrík IŽOLD
Ochrana prírody - výrub drevín

Oznam

Ochrana prírody

 

Výrub drevín

Súhlas na výrub dreviny môže obec, mesto vydať po splnení nasledovných podmienok ( § 47 ods. 3 zákona) :

 1. Dreviny budú posúdené z hľadiska:
 2. a) ekologických funkcií dreviny,
 3. b) estetických funkcií dreviny,
 4. c) z hľadiska vplyvov na zdravie človeka.  
 5. Súhlas na výrub drevín bude vydaný  len v odôvodnených prípadoch.Odôvodneným  prípadom na vydanie súhlasu na výrub dreviny  podľa § 17 ods. 11  vyhlášky č. 24/2003 Z.z. je najmä preukázanie: 

 - zlého zdravotného stavu dreviny, z hľadiska ktorého má drevina malú
    pravdepodobnosť prežitia,

  - nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových priestoroch, alebo

  - narušenia stability stavby koreňovým systémom dreviny.

 1. Súhlas na výrub drevín bude vydaný len so súhlasom vlastníkaalebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník, správca alebo nájomca.
 2. Súhlas na výrub drevín bude vydaný len po predchádzajúcom vyznačení drevín určených na výrub

Stromy určené na výrub sa vyznačia jednotlivo nezmazateľným farebným znakom kruhového tvaru s priemerom 5 cm na kmeni vo výške 130 cm nad zemou a na koreňovom nábehu. Krovité porasty určené na výrub sa vyznačia plošne a nezameniteľne vhodným spôsobom.

 

Správne konanie

Správne konanie týkajúce sa výrubu dreviny začína na základe písomnej žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny. Žiadosť sa podáva v dostatočnom časovom predstihu, spravidla najmenej 30 dní pred plánovanou činnosťou. 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny obsahuje tieto náležitosti:

 1. a) meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa,
 2. b) katastrálne územie, parcelné číslo a druh  pozemku, príslušnosť k zastavanému územiu obce na ktorom drevina rastie,  kópiu katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne
 3. c) súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom)      
 4. d) špecifikáciu dreviny, ktorá sa ma vyrúbať , najmä jej druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje, alebo výmeru krovitého porastu,
 5. e) odôvodnenie žiadosti.

 

Každé začaté správne konanie bude zverejnené na internetovej stránke obce a to v lehote do 3 dní od začatia konania. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom konaní je potrebné doručiť písomne, alebo elektronicky na obecný úrad v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania.

 

Vydanie  súhlasu na výrub drevín za hranicami zastavaného územia

V zmysle zákona č. 356/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa od 1.1.2020 mení pôsobnosť vo vydávaní súhlasov na výrub drevín za hranicami zastavaného územia. O vydaní súhlasu podľa § 47 ods. 3 na výrub drevín rastúcich za hranicami zastavaného územia obce nerozhoduje obec, ale príslušný Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie. To, či je pozemok umiestnený v zastavanom území obce alebo mimo zastaveného územia obce, žiadateľ zistí podľa listu vlastníctva.

 

Správne poplatky

Podľa položky 160 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa spoplatňuje podanie žiadosti o vydanie súhlasu podľa zákona o ochrane prírody nasledovne:

 1. fyzická osoba ....10,00 €
 2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou.... 100,00 €

 

Výrub drevín, na ktorý sa nevyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody (obce)

Súhlas na výrub dreviny sa podľa zákona o ochrane prírody nevyžaduje:

 1. a) Na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2
 2. b) Pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu. Ten, kto z tohto dôvodu drevinu vyrúbal, je ale povinný túto skutočnosť písomne oznámiť Okresnému úradu v Leviciach, Odboru ochrany životného prostredia najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu.
 3. c) Na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú  v záhradách a záhradkárskych osadách.
 4. d) Pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku. Ten kto z tohto dôvodu drevinu vyrúbal, je ale povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín Okresnému úradu v Leviciach, Odboru ochrany životného prostredia najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu. Pod bezprostredným ohrozením zdravia alebo života človeka alebo pod bezprostrednou hrozbou vzniku značnej škody na majetku sa rozumie taký stav, ktorý je vyvolaný najmä nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle. Ide najmä o úder blesku, povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy a eróziu, ako aj o suché a odumreté stromy nachádzajúce sa na miestach, kde môžu ohroziť zdravie alebo život človeka alebo spôsobiť značnú škodu na majetku.
 5. e) Ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov.

 
Náhradná výsadba

Po schválení žiadosti o vydanie súhlasu uloží obec žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil  primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste, a to na náklady žiadateľa. Ak žiadateľ nie je vlastníkom pozemku, na ktorom sa náhradná drevina vysadila, môže mu obec uložiť i starostlivosť o ňu, najviac však na dobu troch rokov. Ak nemožno uložiť náhradnú výsadbu, obec mu uloží finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny. Obec uloží povinnosť zaplatiť finančnú náhradu aj tomu, kto vyrúbal dreviny bez súhlasu, a to do výšky ich spoločenskej hodnoty.