Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Komunitno-sociálna práca v obci Kozárovce

Obec Kozárovce realizuje v období

16.09.2010 – 31.8.2012

dopytovo – orientovaný projekt

Komunitno – sociálna práca v obci Kozárovce

podporený z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR

vo výške nenávratného finančného príspevku 37 628 EUR

vlastné zdroje obce pre realizáciu projektu predstavujú 2 040 EUR

Obec Kozárovce dňom 31.08.2012 úspešne ukončila projekt s názvom „Komunitno – sociálna práca v obci Kozárovce“, ktorý bol podporený z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia vo výške schváleného nenávratného finančného príspevku 37 628 EUR.

Projekt sa realizoval v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja v obci Kozárovce, okres Levice v období 16.09.2010 – 31.8.2012 so zameraním na cieľovú skupinu občanov v nepriaznivej sociálnej situácii a obyvateľov separovaných a segregovaných rómskych komunít (skupina sociálne vylúčená, resp. jej sociálne vylúčenie hrozí, s nízkym vzdelaním, resp. bez vzdelania, všetci členovia sú ťažko sociálne prispôsobiví).

Obec sa v projekte zamerala na nasledovné ciele:

- rozvoj komunitnej práce a poskytovanie sociálnych služieb prostredníctvom permanentnej sociálnej práce v prirodzenom, otvorenom prostredí

- podporovanie integrácie marginalizovaných a sociálne ohrozených skupín obyvateľstva do spoločnosti, prioritne v rámci obce,

- rozvíjanie schopnosti rodín viesť samostatný život

- zamedzenie nárastu socialno-patologických javov

- zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov, rodín a komunít so zameraním na zvýšenie ich aktivity a na preberanie zodpovednosti za riešenie svojej situácie

- zlepšenie životnej situácie a integrácie sociálne vylúčených skupín obyvateľov najmä marginalizovaných rómskych komunít s ohľadom na ich špecifické potreby

 

Obec v rámci projektu realizovala prostredníctvom terénnej sociálnej pracovníčky a asistentky terénnej sociálnej pracovníčky nasledovné typy aktivít:

 • spolupráca s UPSVaR v Leviciach pri riešení rôznych problémov klientov na oddeleniach ako je odbor nezamestnanosti a sociálnych dávok;
 • napomáhanie k adaptácii detí zo sociálne vylúčených rodín a rodín ohrozených sociálnym vylúčením vrátane MRK pri nástupe do školy;
 • prednášky k základným hygienickým návykom príslušníkov MRK;
 • spolupráca s policajným zborom pri trestnej činnosti MRK;
 • spolupráca so školou pri určovaní detí v hmotnej núdzi, ktoré majú nárok na zvýhodnenie pri školských obedoch a pomôckach;
 • spolupráca so sociálnou kuratelou pri umiestnení a pri už umiestnených detí v detskom domove, pomoc sprostredkovať kontakt rodičov s deťmi, ako aj návštevy detí u rodičov.
 • spolupráca s exekútormi pri hľadaní riešení splatenia finančných záväzkov a pohľadávok klientov;
 • predvolávanie rodičov do školy pri kontrole dochádzky, záškoláctva, pri preverovaní dôvodov absencie v škole;
 • športové podujatia pre deti a mládež v obci, kde cieľom je spájanie a participácia rómskych a nerómskych detí;
 • práca s deťmi a mládežou zo sociálne vylúčených rodín a rodín ohrozených sociálnym vylúčením, samospráva a voľný čas;
 • podujatia a starostlivosť o seniorov v obci;

Nakoľko cielená práca s občanmi sociálne vylúčenými a ohrozenými sociálnym vylúčením sa ukázala ako prospešná tak pre samotnú cieľovú skupinu, jej resocializáciou, ako aj pre celú komunitu občanov obce, obec kontinuálne pokračuje v realizácii aktivít projektu zapojením sa do „Národného projektu TSP v obciach“ prostredníctvom Fondu sociálneho rozvoja, v rámci ktorého zabezpečí zamestnanosť dvoch sociálnych pracovníčok, ktorých pracovné miesta boli vytvorené prostredníctvom zrealizovaného projektu „Komunitno-sociálna práca v obci Kozárovce“. Národný projekt bude realizovať do 31.10.2015.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny www.esf.gov.sk Fond sociálneho rozvoja www.fsr.gov.sk