Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Podpora opatrovateľskej služby

uniaoperačnýministerstvo

 

 

 


Obec Kozárovce
realizuje dopytovo-orientovaný projekt s názvom
„PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY V OBCI KOZÁROVCE“


Trvanie projektu: 01/2019 – 02/2021
Kód projektu ITMS2014+: 312041S018
Poskytnutý finančný príspevok: 103 740,00 EUR
Prioritná os: 4. Sociálne začlenenie
Investičná priorita: 4.2 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným
a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu
Špecifický cieľ: 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť


Cieľom projektu je podpora sociálnej inklúzie rozšírením/udržaním dostupnosti
opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania klientov do pobytových
zariadení.
Projektom sa posilnia/udržia aj lokálne kapacity, ktoré budú vykonávať profesionálne
opatrovanie. Realizáciou predkladaného projektu dôjde k podpore 7 existujúcich pracovných
miest opatrovateliek počas obdobia 26 mesiacov. Realizáciou projektu sa dosiahne podpora
opatrovateľskej služby v obci Kozárovce prostredníctvom udržania pracovných miest pre
opatrovateľky, zotrvanie klienta vo svojom prirodzenom prostredí a tým zníženie dopytu po
inštitucionálnej starostlivosti. Podporí sa ich zotrvanie v prirodzenom prostredí v rodine a
komunite, čím sa vytvárajú podmienky pre deinštitucionalizáciu, čím je projekt v súlade so
špecifickým cieľom 4.2.1. OP ĽZ. Projektom posilníme aj lokálne kapacity, ktoré budú
vykonávať profesionálne opatrovanie.
Predložený projekt žiadateľa je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Nitrianskeho samosprávneho kraja, ako aj s Programom rozvoja obceKozárovce a Komunitným
plánom obce Kozárovce.
Realizácia projektu umožní:
− poskytovať opatrovateľskú službu väčšiemu počtu osôb odkázaných na pomoc inej
osoby v prirodzenom domácom prostredí,
− zvýšiť dostupnosť opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným
postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov a podporiť ich zotrvanie
v prirodzenom prostredí v rodine a komunite,
− vytvoriť vhodné prostredie pre zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzických
osôb a ich rodín viesť samostatný život,
− podporiť kontinuitu poskytovania opatrovateľskej služby v obci (bez realizácie projektu
by došlo k zníženiu počtu pracovných miest opatrovateliek z dôvodu nedostatku
zdrojov),
− vytvoriť/udržať pracovné miesta a podporiť tým zamestnanosť v obci/regióne,
− predchádzať odkázanosti na služby sociálnej starostlivosti pobytového charakteru,
− zachovať a rozvíjať podmienky na dôstojný život klientov/klientok.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
info-na-web_kozarovce Veľkosť: 152.5 kB Formát: pdf Dátum: 24.1.2022